Novosti

Odluka Ustavnog Suda BiH

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u predmetu broj AP 2915/11, rješavajući apelaciju Šipada d.d. Sarajevo, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 59. stav 2. alineja 2. te člana 61. st. 1. i 2. i člana 64. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: 

Valerija Galić, predsjednica
Miodrag Simović, potpredsjednik
Seada Palavrić, potpredsjednica
Mirsad Ćeman, sudija
Zlatko M. Knežević, sudija   

na sjednici održanoj 10. decembra 2013. godine donio je:


ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

 

Usvaja se apelacija Šipada d.d. Sarajevo. Utvrđuje se povreda člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ukida se Rješenje Kantonalnog suda u Mostaru broj 07 0 Dn 005284 11 Gž od 8. juna 2011. godine. Predmet se vraća Kantonalnom sudu u Mostaru koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku, u skladu s članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Nalaže se Kantonalnom sudu u Mostaru da, u skladu s članom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke. Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".

 

 

KOMPLETAN DOKUMENT Odluka  (Kliknite da preuzmete)  

Adresa

Titova 13

Sarajevo 71000

Bosna i Hercegovina

Kontakt

T: +387 (0) 33 - 207347

F: +387 (0) 33 - 207347

Design: Sarajevo Design

Sarajevo Design